Plakat biegu arrow_back

2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Adres biura zawodów
Bukowska, Jaworzno, Polska
place
Data rozpoczęcia
13.10.2018
event
Strona WWW
public
Kontakt z organizatorem

2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Tel: 32 7451030

Opis

2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 KM Jaworzno                                           13 październik 2018Regulamin

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 2. Patriotycznym Biegu Crossowym lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

Organizator:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

ul. Krakowska 8

43-600 Jaworzno

tel.(32)7451030 w.80,

 

Informacje ogólne:

- Pełna nazwa imprezy: 2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa

 Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018.

- Oficjalna strona internetowa: www.mckis.jaw.pl 

 

Data i Miejsce Biegu:

- 13 październik 2018 roku – OWR Sosina ul.Bukowska, teren pola namiotowego

- Start: godzina 10.00

 

Trasa Biegu:

- trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi.

- na trasie biegu znajdują się min. piach, korzenie drzew, kamienie, itp.

- na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktów kontrolnych będzie karane

dyskwalifikacją.

- zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.

- wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji zawodnika. 

- zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

- zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych

- trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

 

Program szczegółowy

8.00 - otwarcie biura zawodów 

9.30 - zamknięcie biura zawodów

9.55 - powitanie zawodników na linii startu

10.00 - start 

ok.13.00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu

 

Klasyfikacja

1.Generalna kobiet.

2.Generalna mężczyzn.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny - za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów.

Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu"

 

Nagrody

- mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe

- kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

 

Zasady uczestnictwa w biegu:

- 2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018 to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.

- w 2. Patriotycznym Biegu Crossowym w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018 organizator wprowadza limit startujących – 250 zawodników.

- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu

- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za

 sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów

 fizycznych w tym śmierci

- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił

 charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie

 zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem

 biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 13.10.

 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia

 i obywatelstwa.

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego

 przestrzegania

 

Zgłoszenia

- organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy

- zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej od dnia 27 sierpnia do dnia 8 października poprzez strony: www.mckis.jaw.pl lub www.timing4u.pl

- w przypadku osiągnięcia przed 8 października wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeńzostanie zamknięty. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy nie wszyscy zawodnicy zapisani drogą internetową zgłoszą się do biura zawodów.  

- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl , www.timing4u.pl

 - każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte naliście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 

RODO

  • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD"
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
  • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
  • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie

Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.                      

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Informacje o dystansach

Data i godzina startu
13.10.2018, 10:00
place
Regulamin
Zobacz regulamin
assignment
Link do zapisu
Zobacz stronę
assignment_turned_in
Początek zapisów Koniec zapisów Cena
27.08.2018 08.10.2018 0 zł

Przesuń, aby zobaczyć więcej

Spotkajmy się na starcie

Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.

Załóż konto

Polecamy

Ebiegi.pl - Ultimasport
Zobacz więcej

Poznaj opinie naszych użytkowników

Poniżej prezentujemy wybrane opinie osób, które korzystały z naszego portalu. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, prośby, sugestie lub nawet krytykę to skorzystajcie z naszego formularza. Każda uwaga będzie cenna i z pewnością wykorzystamy ją do poprawy funkcjonowania portalu.